شرایط عضویت
شرايط عضويت:
 
 دانشجويان مقاطع مختلف دانشكده جهت عضويت به همراه مدارك ذيل به كتابخانه مراجعه نمايند:

      تكميل فرم عضويت

      يك قطعه عكس 4×3

     به همرا داشتن كارت دانشجويي

     فايل عكس اسكن شده : (حجم بيشتر از 10 كيلو بايت و با فرمت JPG)

 تبصره 1: مدت اعتبار كارت عضويت كتابخانه براي دانشجويان مهمان برابر بامدت اعتباركارت دانشجويي آنان خواهد بود.

تبصره 2 : دانشجويان ساير دانشكده هاي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي مي توانند با همراه داشتن كارت عضويت كتابخانه دانشكده خود ازخدمات كتابخانه برق و كامپيوتر استفاده نمايند.

تبصره 3: در صورت مفقود شدن كارت عضويت كتابخانه، صدور كارت المثني مستلزم ارائه برگه تسويه حساب از ساير كتابخانه هاي دانشكده اي است.

 - اعضاي هيئت علمي

 تمامي اعضاي هيئت علمي دانشگاه پس ازتكميل فرم درخواست عضويت و ارائه مدرك (يك قطعه عكس وآخرين حكم كارگزيني) مي توانند به عضويت كتابخانه درآيند.

 -  كارمندان دانشگاه رسمي و پيماني

 تمامي كارمندان دانشگاه پس ازتكميل فرم درخواست عضويت وارائه مدارك مربوطه( يك قطعه عكس وآخرين حكم كارگزيني ) مي توانندبه عضويت كتابخانه درآيند.

مدت اعتبار
 • مدت اعتبار عضويت دانشجويان ترمي مي باشد
 • مدت اعتبارعضويت اعضاي هيات علمي و كاركنان تازمان بازنشستگي يا انتقال
   
 تعداد و مدت امانت
 

نوع عضويت

تعداد

دانشجويان كارشناسي

4 جلد كتاب به مدت 20 روز

دانشجويان كارشناسي ارشد

6 جلد كتاب به مدت 20 روز

دانشجويان دكتري

7جلد كتاب به مدت 20 روز

اعضاء هيات علمي

10جلد كتاب به مدت يك ماه

كارمندان دانشگاه

5 جلد كتاب به مدت يك ماه

دانشجويان تحت پوشش طرح غدير

3 جلد كتاب به مدت21 روز

هيات علمي تحت پوشش طرح غدير

3 جلد كتاب به مدت 28 روز

 

تبصره : تمديدامانت كتاب درصورتيكه فرد ديگري تقاضاي رزرو آن را نكرده باشد بلامانع است و تا زماني كه كتاب رزروي به كتابخانه باز نگردد هيچ نوع كتاب و يامنابع ديگر به فرد مذكور امانت داده نمي شود.

تبصره : تمامي دانشجويان و كارمندان و اعضاء هيئت علمي دانشگاه  با ارائه كارت شناسايي مجاز به استفاده از منابع كتابخانه در سالن مطالعه هستند.

 
منابع مستثني از امانت
 • كتابهاي مرجع شامل: دائره المعارف ها، واژه نامه ها، سالنامه ها، مجلات
 • پايان نامه ها و سمينارهاي تحقيق
   
  مفقود شدن يا آسيب ديدن
   
  • چنانچه منبع به امانت رفته آسيب ببيند امانت گيرنده موظف است اصل آن را تهيه و به كتابخانه تحويل نمايد.
  • درصورت مفقود شدن كتاب امانت گيرنده موظف است اصل آنرا تهيه و به كتابخانه تحويل دهد يا چنانچه مقدور نبود معادل قيمت آن (به بهاي روز به تشخيص مسئول كتابخانه) باضافه هزينه هاي مربوط به فهرست نويسي و آماده سازي را بپردازند.
   
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/16
تعداد بازدید:
2547
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.